Zelená úsporám - vyřídíme za Vás

Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech, které povedou k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek v oblasti bydlení.

Program Zelená úsporám je určen vlastníkům rodinných a bytových domů (panelových i nepanelových technologií). Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je vlastníkem. Anebo spoluvlastníkem nemovitosti – musí být tedy uvedena na výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví).

Program zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření.

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových rodinných domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících rodinných domů do pasivního energetického standardu.

V oblasti C program Zelená úsporám podporuje výměnu neekologického vytápěníza nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb. Dále podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a vytápění.

V oblasti D programu Zelená úsporám žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

O podporu můžete žádat před i po realizaci opatření, a to na investice, které splňují všechny požadované dokumenty najednou při podání žádosti.