Čerpání dotací

Firma Lukáš Veverka – STAVEBNÍ PRÁCE se účastnila několika odborných seminářů a přednášek v rámci programu Zelená úsporámrozvoj venkova apod. Je zařazená v Seznamu odborných dodavatelů. Výrobky i použité technologie jsou zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií (viz. certifikáty). Naše zkušenosti jsou k dispozici i Vám pro komplexní služby a pomoc při identifikaci dotačních možností pro Vaše záměry, pro přípravu úspěšných žádostí o dotace a pro kvalitní řízení i vyúčtování získaných dotací, a to jak pro klienty z řad firem, pro veřejný i neziskový sektor.

Poradíme Vám, zda Vámi plánované opatření má šanci splnit podmínky programu, zpracujeme Vám projekt a tzv. energetické hodnocení a podáme žádost o dotaci. Přibližně do 10 týdnů od podání žádosti obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory, které bude mimo jiné obsahovat číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. Po dokončení investiční akce a po prokázání vyrozumění o poskytnutí podpory Vám bude přibližně do měsíce od podpisu smlouvy převedena podpora na Váš účet.

Dále lze žádat dotace v těchto oblastech:

  • ČOV, kanalizace, protipovodňová opatření, úpravny vody aj.
  • nízkoemisní zdroje, nové rozvody tepla, výstavba centrálního zdroje tepla, přechod na ZP (tam kde je již zaveden ZP), lesy (izolační zeleň) aj.
  • zateplení budov, kotle na biomasu (fytomasu), solární kolektory, TČ, větrné, vodní, fotovoltaické elektrárny, centrální zdroje tepla na OZE, kogenerační jednotky, využití odpadního tepla aj.
  • recyklační střediska, sběrné dvory, třídírny odpadů, rekultivace skládek, odstraňování starých ekologických zátěží, aj.
  • omezování průmyslového znečištění, nejlepší dostupné technologie aj.
  • odbahnění rybníků, parky, zeleň, opatření proti skalním sesuvům, ochrana ohrožených druhů, obnova remízů, ochrana proti vodní a větrné erozi, aj.
  • výstavba školících environmentálních středisek a jejich vybavení (PC aj.) zateplení stávajících středisek